CNDD-FDDNo Comments

Kahise K’Umugambwe CNDD – FDD

Inkomoko y’urugamba rwo kwiganzura Umuhari CNDD – FDD

Kw’ isi yose yose iyo agateka ka zina muntu katubahirijwe ivyononekara biba vyinshi. Mu gihugu ico arico cose umunyagihugu yigura igihugu naco kikamwigura, iyo bitabaye uko umunyagihugu usanga ameze nkuwapfuye. Mu burundi habaye intwaro yagahotoro, amategeko yari mabi, bigatuma abanyagihugu bamwe bakumirwa nkuko umenga si abana b’igihugu.

More...

I. Ivyaranzwe intwaro zagahotoro

​1. Intwaro z’agacinyizo zarica abanyagihugu

Intwaro zagiye zirabisikanya muburundi zagira nkuzi, zigatwaza igikenye, amatungo y’abene burundi akaba amatungo y’akagwi kamwe bakitwaza amoko, urwaruka rugahohoteka ntirugire uburenganzira bumwe, abavyeyi bagatinya kurungika abana babo kumashure kugira bakingire abana babo urupfu. Uwikoreye utwiwe ngo atere imbere, yimbira amahera mukuzimu ntagure nikintu nakimwe, yamahera ntihagire ico amumarira akamera nkuwutayafise kugutinya ko baza kumwica babimenye ko ayafise, iyo batamwishe baramunyaga utwiwe twose agasigara yifumbereje.

Ivyiza vyose vyigihugu ntivyigera bitumbera abanyagihugu, vyaherera muri bamwe bamwe, canke mumifuko ya bamwe bamwe abandi bifumbereje. Uko gukumirwa kwibonekeza mubuzima bwose bw ‘igihugu, mumashure, mumavuriro, mubudandaji, mubucamanza no munzego z’umutekano.

​2. Intwaro z’agacinyizo zagira abanyagihugu abaja

Amatongo : abapfakazi n’impfuvyi baricwa n’ubukene bazinyaze amatongo n’amatungo yabo, abo bayatwaye bakabakoresha muri yamatongo  ntibanabahembe bakicwa nagahinda babonye amatungo yabo, barapfa kubakorera kubera iterabwoba kugira bacungure ubuzima. Abari batoneshejwe kuri izo ntwaro nibo babikora, kubera bari bishimirije izo ntwaro barambika ibara abandi, bakabagiriza ibinyoma vyagacamutwe bagaca batora umwe muri abo bamwambitse ibara ngo abe ariwe amukingira kandi yamugize umuja wabo akamuvugira imbere yurubanza akemera kumukomorera.

Kuri ayo magorwa yose abanyagihugu bamwe barihebuye kubijanye nigihugu cabo bamwe baromoka barahunga abandi nabo batari bake barakenyera ziraguma baranka kuvyihanganira baca bafata umuheto, niho urugamba rwatangura.

II. Urugamba rw’Umuhari CNDD – FDD

​1. Umuhari CNDD – FDD wavutse gute ?

Umuhari ​wa CNDD – FDD wavutse kugira baharanire demokarasi barinde bafate ibigwanisho muburundi. Muri 1992 umwizero wari wabonetse igihe batora ibwirizwa nshingiro, vyose vyaciye biherera muri 1993 aho abansi baciye birara mubanyagihugu no kwica indongozi mugabo abanyagihugu kubera bari barabonye ivyo baciyemwo baciye bahagurukira rimwe bagire urunani ntamenwa kugira bikingire.

​2. Uko umugambwe wabaye inyuma yurupfu rwa NDADAYE Melchior 

​Muri FRODEBU indongozi nyinshi zarishwe, abacitse kw’icumu batabaje igisoda mpuzamakungu mugabo ico gisoda mvamakungu nticashoboye guhagarika ubwicanyi bwari muburundi, muri ico gihe FRODEBU yaciye yicamwo kubiri bamwe baja gufatanya nabanyagihugu. Iyo ibigwanisho vyifatiye igihugu politique yakarimi ica ihera.

​3. Uruhara rw’abanyagihugu mwishingwa ry ‘Umuhari CNDD – FDD

​numwe kuruhara rwiwe yubatse Umuhari CNDD – FDD, abanyagihugu nibo bagiye hamwe bashira inguvu zabo hamwe kubera bashishwe nintwaro yagahotoro. Niho batora uwubarongora kurugamba :

 • FDD : 20/3/1994 Jean Bosco NZOYIKENGURUKIRA
 • CNDD : 24/9/1994 Leonard NYANGOMA

Urugamba rw’abanyagihugu mumuhari CNDD – FDD nirwo rwiganzuye kwama twicwa imisi yose ataco tuzira. Babonye abanyagihugu bahagurukiye rimwe vyaratumye batezura bica biha ingonga abanyagihugu yo kurinda barakomeza ihangiro yabo yo gutsinda umwansi

III. Ijambo ngenderwako kurugamba

​Gukuraho intwaro y’agacinyizo hakaja intwaro ya demokarasi

​Demokarasi yari yaranigiwe mumenshi ni intwaro yagacinyizo, niho Umuhari CNDD – FDD waje muburundi kugira iyitsimbataze.

​Intumbero nyamukuru ni izi :

 • Abarundi bangane imbere y’amategeko, bishire bakizana bose ;
 • Abarundi batunganirwe muvyabo no mubabo
 • Iterambere ridukomokako ryongere ritugarukeko ;…

​Umuhari CNDD – FDD wahaye Ikibanza cambere Imana

​Imana yahawe ikibanza cambere gushika kuntsinzi, ico abanyagihugu bakunze ni Imana iba igikunze, ico ni ico Imihari, Imigambwe  canke amashirahamwe atandukaniyeko na CNDD – FDD. Abandi hatangura iciyumviro c’umuntu umwe, munyuma hakabaho comite hanyuma ikaba ishirahamwe ryakomotse kuciyumviro c’umuntu umwe.

​Umuhari wagiye urahura ningorane nyinshi cane nkamacakubiri y Intara, ububegito bwabagumyabanga bamwe bamwe,… ariko naho vyagenze uko umuhari wa CNDD – FDD ntiwigeze usambuka. Imvo zatumye udasambuka nuko ikoraniro kaminuza y’umuhari CNDD – FDD ryashize ahabona ko Umuhari CNDD – FDD ari Imana yawubahaye, abahora bafise akantu ko kwishira hejuru ngo nibo bashinze Umuhari CNDD – FDD vyaciye bibatekurukana.

Isezerano ritazohinduka : Imana twayihaye ikibanza  ca mbere mumugambwe CNDD - FDD

​Inyifato yaranze abitavye urugamba kugira bigende neza

​1. Imvo zatumye abantu bamwe baja kurugamba

 • Hari abinjiye bashaka guhabuza agateka ka zina muntu na demokarasi ;
 • Hari abo bari bomoye ;
 • Hari abinjiye bahunga amakosa ;
 • Hari abinjiye kubera ubuzima bwanse ;
 • Hari abinjira barondera amaronko ;
 • Hari abinjira kubera ikirwanisho gicira umuriro gitinyitse ;…

​2. Akamaro kinyigisho yakarangamutima

​Naho binjiye kumvo zitandukanye ntivyabujije ko bashika kuntumbero nyamukuru, iyo ntumbero nyamukuru bayishitseko kubera inyigisho yakarangamutima, kameze nkumutima w’umuntu. Iyo umutima w’umuntu uhagaze umutu aca acikana nico kimwe n’umugumyabanga iyo ataye akarangamutima ntaba akiri umugumyananga.

​3. Inyigisho yakaranga mutima yari ishingiye kuri ibi bikurikira

 • Gukurikiza amategeko ukayubahiriza ;
 • Kwubaha umuntu wese, umuto numukuru ;
 • Kugendera ibanga ukarigumya ;
 • Kwubaha amategeko uhawe ukayagendera ;
 • Kudacira icanzo umwansi, nokudaha akazi abandi ;
 • Kwitanga kurugamba ;
 • Kutadebukirwa kurugamba ngo urute ;
 • Kubungabunga abanyagihugu no kutabitiranya n’umwansi ;
 • Kutarya inguvu abandi ;
 • Guhanuza imbere yo gutorera inyishu ikibazo ;
 • Gusabikanya nabandi, ugakoresha neza ivyo musabangiye nabandi ;
 • Kubungabunga ibikoresho vy’umuhari ;
 • Kutibaraguza, ukavuga ibikenewe gusa kandi ukaraba aho ubivugira ;
 • Kumenya kahise k’uburundi, ukamenya icatumye baja kurugamba ;

IV. Akarangamutima kurugamba rwa CNDD – FDD

1. Gutunganya ivyurugamba rwa CNDD – FDD

​Abo bicanyi babonye ingene abanyagihugu bakenyeye zikaguma  baratangaye cane babonye ingene bashoboye kwikingira. Umuhari CNDD – FDD warashoboye kw’itunganya kurugamba.

 • Intagoheka : Intagoheka ni umugwi w ‘abanyagihugu wiyemeje guhabuza demokarasi, intagoheka nizo zabaye izambere mugutanga amaraso  kugira zibogore igihugu, zarerekanye ko zishoboye gukingira igihugu n’abanyagihugu.
 • Ibanyagihugu : Basidukanye niyonka kugira bagwanye umwansi, n’abandi batanyuzwe n’ubutungane ntibasigaye inyuma kuko babona ko ivyo bariko bagirira abarundi ari agahomerabunwa.Abanyagihugu batagiye kurugamba barashigikira ingabo zabo biciye muntererano z’amahera, mugutanga umfungurwa, imiti,…nibindi vyakenerwa kurugamba.Nta ntwaro nimwe irama yikuye kubanyagihugu, kuko intwaro nziza iteza imbere abanyagihugu mubice vyose vyubuzima, igihe izanye intwaro yagacinyizo iba iriko ironderera inda yayo gusa.Umuhari CNDD – FDD waragwaniye uburundi n’abarundi bose kandi nabari kurugamba bose bategerezwa kubwubaka, barafadikanije mukwubaka uburundi bushasha no gutsimbataza amahoro n’umutekano.
 • Imbonerakure : Imbonerakure rwari urwaruka rukibasha rwatunganijwe kugira rucungere umwansi ruvuge n,aho ari ruce rumenyesha Umuhari CNDD – FDD ko umwansi aje kuwutera. Imbonerakure bashizweho kugira zibe inderetsi y’umwansi kandi nibo berekana inzira.
 • Abakenyererarugamba : Ni urwego rwashinzwe rugizwe n’abakenyezi bari kurugamba kugira rw’unganire izindi nzego kuko abanyagihugu bahura ningorane nyinshi mukubaho mundero yabana.

​2. Inzego za politike

​Mu gihugu cose hari inzego za politike zari zijejwe gutunganya igihugu, inzo nzego nizo zakurikiza ivyiyumviro vy’abanyagihugu nizo kandi zagenda zirigisha abanyagihugu. Izo nzego zari magiriranire mumuhari CNDD – FDD.

Twarumvise - Twarabonye - Twaratahuye

​Umuhari CNDD – FDD uhinduka Umugambwe CNDD – FDD

​Amagenekerezo amwe amwe yaranze umuhari CNDD – FDD :

 • 20/04/93 : Ishingwa ry ‘igisirikare c’abanyagihugu kigwanira demokarasi ;
 • 25/09/94 : Ishingwa ry’inama y’abanyagihugu bagwanira demokarasi ;
 • 07/05/98 : Umuhari uhawe izina rishasha « Inama y’abanyagihugu bagwanira demokarasi _ Ingabo zigwanira demokarasi (CNDD - FDD) ;
 • 17-25/012002 : Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryambere ry ‘umuhari CNDD _ FDD ryemejwe icese ko Imana ihawe ikibannza cambere mumuhari, inzego nyobozi zitorewe n’abagumyabanga kurugamba (niho baca batora NKURUNZIZA Pierre).Iryo koraniro ryabereye kurubibe rw’uburundi na Tanzaniya ;
 • 16/11/2003 : Amasezerano yo guhagarika intambara y’umuhari CNDD – FDD na Reta mfatakibanza y’uburundi ;
 • 07-08/08/2004 : IKoraniro kaminuza rigira gatatu Umuhari CNDD – FDD uhinduka Umugambwe CNDD – FDD (ryabereye Igitega).

​Umuhari CNDD – FDD uhinduka umugambwe CNDD – FDD

Amasezerano yo guhagarika intambara amaze kuba ubutagisubira inyuma niyo yemeza ko Umuhari CNDD – FDD uhindutse umugambwe CNDD – FDD.

​Imigambi Umugambwe CNDD – FDD washira imbere

 • KUnywanisha abarundi ;
 • Kurwanya  ihonyabwoko, ukwizizira itunganywa ry’ ivyerekeye igihugu, ugukumira, amacakubiri hamwe no gushikiriza ubutegetsi biciye kugikenye ;
 • Guharnira no gutsimbataza agateka ka zina muntu, intwaro ishingiye kumategeko no ku butungane kuri bose ;
 • Guharanira no kwubahiriza demokarasi nyakuri ishingiye kumigambwe myinshi ;
 • Guhimiriza reta kwubahiriza imbibe z’igihugu, ukwikukira n,ubwigenge bw’igihugu, ukwishira n’ukwizana kw’umwe umwe wese no kuri bose ;
 • Kwiyamiriza amacakubiri ahagaze kubwoko, intara , amamuko igitsina amadini,gukoresha igikenye mu buryo ubwo aribwo bwose ;
 • Gusangira ubutunzi bw’igihugu ataburyarya ;
 • Gukomeza uruhararw’abene gihugu mw’iterambere ry ‘igihugu ;
 • Kw’ubahiriza amasezerano y’ubumwe bwabarundi, ibwirizwa shingiro amategeko y’igihugu n’imico kama. NKuko abari mumuhari CNDD – FDD bari binjiye bivanye n’intumbero zitandukanye, niko kuko nabinjiye mumugambwe CNDD – FDD bafise imvo zitandukanye :
 • Hari abinjiye mumugambwe CNDD – FDD bafise intumbero zo kuwunaniza, bakawinyegezamwo muga babandanya bakorera imigambwe baje bavamwo ;
 • Hari abinjiye barondera ivyicaro kuko baharura ko abagumyabanga benshi n’abavuye kurugamba batanonosoye amashure ;
 • Hari abinjiye bashaka kuja kuntonde z’abashingamateka canke ba buramatari bamwe kubera ubwoko bwabo ;
 • Hari abandi baje bafise ishakaryo gushira ibintu muntumberoyoguteza imbere igihugu.

Mugusozera, abagumyabanga bategerezwa kugira intumbero imwe, bakabona ibintu kumwe bakigishwa kandi bakazirikana akarangamutima kabagumyabanga, bakakagendera mubuzima bwabo bwa misi yose bakirinda uwo wese yoza kuwusambura. Aho bari hose bakamiza kumutima Umugambwe CNDD – FDD, bakazirikana kahise na kubu kawo, bakiyumvira na kazoza kawo mukureresha abana babo akarangamutima k’umugambwe CNDD – FDD gutyo umugambwe ukazogira abana n’abuzukuru bawukunda.

Abagumyabanga duhamagariwe kuguma duharanira na ntaryo ineza yabenegihugu bose no kubungabunga itunga rusangi

>