January 3, 2020

Politike Y’iterambere riciye kuma Koperative N’ Amashirahamwe

​Politike Y’ iterambere riciye kuma Koperative N’ AmashirahamweKuva Umugambwe  CNDD – FDD utanguye gutwara igihugu, waje wiyumvira ivyerekeye guhimiriza urwaruka kw’iyungunganya mumamashirahamwe kuko arivyo soko ry ‘iterambere.Kuki iterambere ryoroha kubiyunze ?Iyo abantu bari hamwe bakora vyinshi batarinze gukoresha inguvu nyinshi ;Ivyo bungutse ntawupfa kuvyiha hatabaye umwumvikano wa bose ;Ugusesagura biba umugani ;Reta canke abandi bagiraneza […]

Bandanya Usoma
January 3, 2020

Petero Nkurunziza azokwemera kuva kubutegetsi, yosubiririrwa nande ?

Petero Nkurunziza azokwemera kuva kubutegetsi, yosubiririrwa nande ?Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w’igihugu c’Ubrundi ni umuntu akunda  kuvuga ukuri , amenera uruda kurukumu kandi ico yemeye akagikora, ariko ntikibuza ko abamurwanya bama bamuvugiye ivyo atavuze canke ntibemere ivyo yivugiye kandi ataciyumviro boserura cemeza ko ivyo yavuze atazobikurikiza.

Bandanya Usoma
October 8, 2019

Imbonerakure ni iki?

​ImbonerakureImbonerakure ni iki?Imbonerakure ni umuhari w’Urwaruka uhurikiye mumugambwe CNDD – FDD, rufise hagati y’imyaka 18 na 40.Ijambo Imbonerakure ryavuye hehe?Kera umuhari CNDD – FDD ukiri kurugamba, urwana n’igisirikare careta c’Uburundi cari kigizwe n’ubwoko bumwe bw’abatutsi, akaba arinaco cari casenyuye demokarasi twari twarose igihe haza imigambwe myinshi, hanyuma mumatora y’umukuru w’igihugu yo kuwa 1/6/1993 hagatorwa Presida […]

Bandanya Usoma
September 30, 2019

Kahise K’Umugambwe CNDD – FDD

Kahise K’Umugambwe CNDD – FDDInkomoko y’urugamba rwo kwiganzura Umuhari CNDD – FDDKw’ isi yose yose iyo agateka ka zina muntu katubahirijwe ivyononekara biba vyinshi. Mu gihugu ico arico cose umunyagihugu yigura igihugu naco kikamwigura, iyo bitabaye uko umunyagihugu usanga ameze nkuwapfuye. Mu burundi habaye intwaro yagahotoro, amategeko yari mabi, bigatuma abanyagihugu bamwe bakumirwa nkuko umenga […]

Bandanya Usoma
September 30, 2019

Imihari yo mumugambwe CNDD – FDD

​Imihari yo mumugambwe CNDD – FDDIntangamararaUmugambwe CNDD – FDD ugizwe nabantu bo muntara zose, ubwoko bwose buri muburundi (abatwa, abahutu n’abatutsi), abagabo, abagore n’imiyabaga.Umugambwe CNDD – FDD ugizwe naba bakurikira abawutanguje, abawinjiye n’abakunzi bawo. Abatanguje Umugambwe CNDD – FDD ni abo bose bari bawurimwo kuva 1994 gushika mû umwaka wa 2004. Abawinjiye ni abobose binjiye […]

Bandanya Usoma
>