Archive

Monthly Archives: September 2019

September 30, 2019

Kahise K’Umugambwe CNDD – FDD

Kahise K’Umugambwe CNDD – FDDInkomoko y’urugamba rwo kwiganzura Umuhari CNDD – FDDKw’ isi yose yose iyo agateka ka zina muntu katubahirijwe ivyononekara biba vyinshi. Mu gihugu ico arico cose umunyagihugu yigura igihugu naco kikamwigura, iyo bitabaye uko umunyagihugu usanga ameze nkuwapfuye. Mu burundi habaye intwaro yagahotoro, amategeko yari mabi, bigatuma abanyagihugu bamwe bakumirwa nkuko umenga […]

Bandanya Usoma
September 30, 2019

Imihari yo mumugambwe CNDD – FDD

​Imihari yo mumugambwe CNDD – FDDIntangamararaUmugambwe CNDD – FDD ugizwe nabantu bo muntara zose, ubwoko bwose buri muburundi (abatwa, abahutu n’abatutsi), abagabo, abagore n’imiyabaga.Umugambwe CNDD – FDD ugizwe naba bakurikira abawutanguje, abawinjiye n’abakunzi bawo. Abatanguje Umugambwe CNDD – FDD ni abo bose bari bawurimwo kuva 1994 gushika mû umwaka wa 2004. Abawinjiye ni abobose binjiye […]

Bandanya Usoma
>